Projekt Psychologia Trzeciego Wieku ma formę kompleksowego programu rozwoju kompetencji, w ramach którego każda z uczestniczek i każdy z uczestników realizuje łącznie 191 godzin dydaktycznych zajęć w formie:

- warsztatów (tj. zajęć realizowanych wspólnie z pracodawcami, warsztatów kształcących kompetencje, zadań realizowanych w formie projektowej)

- wizyt studyjnych w 7 ośrodkach zajmujących się wspieraniem osób starszych.

 

Program kompetencji realizowany jest przez trzy semestry kształcenia, podzielone na moduły:

 

Moduł I

Jego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie diagnozy psychologicznej osób starszych. Studentki i studenci zapoznają się ze specyfiką diagnozowania osób starszych, uczą się, jak dostosować proces diagnostyczny do potrzeb osoby starszej w trudnej sytuacji zdrowotnej/życiowej, poznają szeroki zestaw narzędzi do diagnozy, uczą się integrować zebrane dane oraz przygotowywać na tej podstawie opinię psychologiczną na temat kondycji osoby starszej.

 

Moduł II

Jego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie udzielania pomocy psychologicznej osobom starszym oraz kompetencji komunikacyjnych w zakresie pracy w zespołach interdyscyplinarnych. Studentki i studenci poznają różne konteksty udzielania pomocy psychologicznej osobom starszym. Omawiają różne formy wsparcia psychologicznego. W trakcie wizyt studyjnych  pod okiem doświadczonych opiekunów rozwijają kompetencje praktyczne w bezpośrednim kontakcie z osobami starszymi. Poznają specyfikę pracy różnych ośrodków oraz zasady współpracy pomiędzy psychologiem a innymi specjalistami.

 

Moduł III

Jego celem jest podniesienie kompetencji w zakresie opracowywania programów wspomagania osób starszych oraz kompetencji komunikacyjnych w zakresie pracy w grupie. Studentki i studenci  poznają różne źródła dofinansowania aktywności na rzecz osób starszych. Uczą się, jak skonstruować projekt oraz jak przygotować wniosek o dofinansowanie. W małych grupach opracowują własne pomysły na programy wspomagania osób starszych.